NIEDZIELA legnicka

legnica

Uroczystości w Kruszynie
W XII niedzielę roku liturgicznego, 24 czerwca 2018 roku, wspólnota parafialna parafii pw. Jana Chrzciciela w Kruszynie, zebrała się na modlitwie Eucharystycznej w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, swego Patrona na czas doczesnej pielgrzymki w drodze wiodącej ku wieczności, na spotkanie z wiecznym kapłanem Jezusem Chrystusem.
 
Parafia ta istnieje od 1 listopada 1979 roku. Została erygowana dekretem Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu 24 października 1979 roku. Została ona wydzielona z obszaru parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolesławcu. Od 27 czerwca 1988 urząd proboszcza sprawuje ks. Ludwik Maciak, świadek tworzenia się i początkowych lat istnienia nowej parafii, będący wtedy wikarym w dziekańskiej parafii w Bolesławcu.
 
Patron kruszyńskiej Parafii jest postacią tak znaczącą, że uroczystość Jego narodzin jest hierarchicznie ważniejsza od niedzieli. Narodziny św. Jana Chrzciciela są ukazane przez ewangelistę jako owoc szczególnej laski Boga. Jednocześnie Stwórca przełamuje schemat obowiązujący w kulturze izraelitów i narodzonemu prorokowi nadaje imię Jan, które nie było noszone przez jego przodków. Pokoleniowa transkrypcja imienia nadawanego nowonarodzonemu była niejako formą prolongaty ich doczesnego bytu. Jan będzie więc prorokiem Bożej nowości. Sam będąc jeszcze zanurzony w Starym Testamencie ukaże światu Jezusa wskazując tym samym na Nowy Testament.
 
Liturgii Eucharystycznej przewodniczył proboszcz miejsca ksiądz kanonik Ludwik Maciak w koncelebrze z księdzem Edwardem Boberem seniorem i kapelanem rzeczywistym Jego Świątobliwości oraz z księdzem dr. Mariuszem Habiniakiem, dyrektorem wydziału duszpasterstwa rodzin - powołanym do kapłaństwa ze wspólnoty tutejszej parafii.
 
Zebrani na modlitwie wierni zostali poinformowani, że celebra odbędzie się w obecności relikwii Krzyża św., pozyskanymi przez księdza proboszcza z Bazyliki Świętego Krzyża z Jeruzalem w Rzymie. Właściwy ingres tych relikwii jest przewidziany w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 14 wrzesnia. W Mszy św. Uczestniczyli prezbiterzy z dekanatu Bolesławiec-Wschód z księdzem dziekanem Andrzejem Kryłowskim.
 
Homilię wygłosił ks. Mariusz Habiniak. Przypomniał zebranym, że każdy kapłan niezależnie od godności i hierarchicznej lokalizacji jest wezwany z ludu do głoszenia Bożego Słowa.
- Czyni to także przez 30 lat wasz i mój proboszcz, w duchu gorliwej służby Jezusowi i Jego Kościołowi, wierny zarazem charyzmatowi patrona parafii jakim jest św. Jan Chrzciciel. Bogu należy więc dziękować za patrona jakiego otrzymała parafia, oraz za jej proboszcza.
W historii ludzkości Bóg wybiera ludzi, którym powierza szczególne zadania. Jednym z nich jest nasz patron. Czcimy go dwukrotnie: w tajemnicy Jego narodzenia oraz męczeńskiej śmierci. Był nadzwyczaj wierny swemu posłannictwu, wierny Bogu i Jego Słowu. Służył Stwórcy do śmierci męczeńskiej. W Jezusie rozpoznał przychodzącego Mesjasza i Jemu całkowicie podporządkował swoje życie.
Takich nam potrzeba świadków na miarę Jana Chrzciciela, takich którzy za cenę swego życia będą wierni świadectwu Słowa, wobec świata współczesnego pełnego mierności i nijakości. Świadkowie wiary podobni do Jana Chrzciciela, są w mniejszości. Poprzez charyzmat Jana Chrzciciela, Bóg wzywa nas abyśmy torowali drogę Chrystusowi w tak bardzo zlaicyzowanym świecie. Przed ludźmi wiary stoi zadanie ukazywania innym, oddalonym od Kościoła, dróg prowadzących do zbawienia. Patronalne święto tutejszej parafii jest czasem refleksji nad naszym chrześcijańskim posłannictwem. Poznawanie prorockiej misji patrona parafii to jednocześnie poznawanie prawdy jaka On poznał, jaką pokochał i za którą oddal życie. A tą prawdą jest Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. Jan Chrzciciel był i jest wzorem pokory, która jest niczym innym jak prawdą o samym sobie. Rozpoznając w Chrystusie Mesjasza zakończył swoją prorocką misję.
 
- Od 30 lat mamy w parafii w Kruszynie pasterza i proroka na wzór św. Jana Chrzciciela.
Gdy przybył do parafii, nie brakowało w niej ludzi skażonych komunistyczną ideologią. Nie bacząc na trudności w swojej posłudze ustawicznie i z uporem głosił prawdy wiary, wartości Eucharystii w życiu człowieka i wejście w tajemnicę samego Boga. Pomimo wielu remontów i rozbudowywaniu obiektów parafialnych, na pierwszym miejscu swojego powołania do kapłaństwa stawiał potrzebę głoszenia słowa Bożego. Gorliwie przygotowywał kolejne pokolenia parafialne do sakramentów Kościoła. Charyzmatem księdza proboszcza jest formacja służby liturgicznej uważając, że jest to kuźnia późniejszych powołań kapłańskich. Przed kilkudziesięciu laty zainicjował organizację kursów lektorskich dla potrzeb liturgicznej posługi przy ołtarzu. Ustawicznie zachęca do czytania prasy katolickiej, która co niedzielę w pokorze zaprasza się do domów parafian. Konsekwencją formacji ukierunkowanej na Eucharystię, jako szczytu w życiu Kościoła, są zamawiane przez parafian intencje mszalne. Juz styczniu, księga intencji mszalnych jest wypełniona na cały kolejny rok. Na podkreślenie zasługuje procesja w uroczystość Bożego Ciała, wydłużona i niekiedy łączą obie wsie parafii. Niejednokrotnie zaprasza neoprezbiterów do przewodniczenia Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, oraz prowadzenia samej procesji. Z niezwykłą troską wyznacza trasę corocznej procesji, która nie powtórzyła się przez ostatnie 3) lat. Tajemnicą serca proboszcza, jest wiele cudownych nawróceń, będących owocem cichej ukrytej przed rozgłosem posługi misyjnej w parafialnej społeczności.
Trud duszpasterski proboszcza, jest ukierunkowany na zaszczepieniu w społeczności parafialnej, potrzeby doskonalenia duchowego przez życie Eucharystią. Mocą głoszonego słowa Bożego na wzór patrona parafii, trwa nieustannie w swojej gorliwości kapłańskiej, aby powierzony mu lud Boży, doprowadzić do zbawienia, albowiem jest wierny swojemu Pasterzowi-Chrystusowi. Za dar proboszcza tej miary winniśmy być Bogu dozgonnie wdzięczni.
 
Po procesji z Najświętszym Sakramentem wokół parafialnej świątyni, obecni prezbiterzy udzielili zebranym wiernym pasterskiego błogosławieństwa.
 
Troska proboszcza miejsca o formację duchową wiernych nie została przesłonięta potrzebami materialnymi domu Bożego. Na przełomie roku kalendarzowego zostało przeprowadzonych wiele prac remontowych, takich jak: wymiana pokrycia dachowego, instalacja wentylacji oraz galanterii dachowej. Wnętrze świątyni poza odnowieniem ścian zostało wzbogacone o symbolikę ustawicznego działania w Kościele Ducha świętego.
 
Każde święto patronalne winno w społeczności parafialnej przyczynić się do udoskonalenia duchowości zbiorowej jak i indywidualnej, właśnie na fundamencie chryzmatu patrona danej parafii. Zadaniem proroka św. Jana Chrzciciela było objawienie wielkości Boga ludziom. tak by w bojaźni oddawali Mu chwałę w czasie swego ziemskiego pielgrzymowania. Człowiek tu na ziemi, podobnie jak Zachariasz, winien odzyskać słuch i mowę po to, aby usłyszeć głos Boga i głosić Jego dzieła. Warunkiem rozwoju duchowego każdego z nas, podobnie jak to miało miejsce w przypadku św. Jana Chrzciciela, jest to, aby „ręka Pana była z nami” / por. Łk 2,79-80 / co jest zarazem symbolem Bożej łaski i wsparcia Ducha świętego. Do tego też potrzebny jest także ludzki wysiłek i troska o własny rozwój, a biblijny symbol ascezy wyrażony przez pustynię, jest nieodzownym warunkiem, aby Boskie dłonie mogły nas formować dla jedynego celu bytu na ziemi jakim jest zbawienie.
 
 
Tekst i foto: © Jerzy JankowskiNiedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama