NIEDZIELA legnicka

legnica

Stanowisko Rady Katolików Świeckich
W dniu 3 kwietnia 2019 r., Rada Katolików Świeckich przy Biskupie legnickim, zaprezentowała swoje stanowisko ws. wprowadzenia tzw. Karty dla osób homoseksualnych.
Stanowisko Rady, zaprezentowali: mec. Andrzej Potycz, senator Rafał Ślusarz i dr Zbigniew Rudnicki.

Poniżej przytaczamy pełny tekst Stanowiska Rady.
Redakcja
 
Stanowisko
Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim
w sprawie wprowadzenia tzw. Karty dla osób homoseksualnych
 
Wobec podpisania w dniu 18 lutego 2019 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji pod nazwą Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+ oraz wezwań, aby podobne rozwiązania przyjmowały inne samorządy Rada Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim (Rada) postanowiła wskazać na szkodliwość znajdujących się tam propozycji oraz niemożność ich akceptacji.
 
Wymiar antropologiczno-religijny
Katolicy wywodzą godność każdego człowieka z faktu, że Bóg: „... stworzył mężczyznę i niewiastę ... (R 1,27). Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, zatem darzymy szacunkiem każdego człowieka bez różnicowania, a w szczególności bez różnicowania ze względu na ukierunkowanie popędu seksualnego. Ponadto definiowanie człowieka poprzez pryzmat jego seksualności musi oznaczać nieuchronne zredukowanie pojmowania go jako istoty tylko cielesnej, zdeterminowanej działaniem popędów. To zaś prowadzi do wyeliminowania rozumności i wolnej woli jako istotnych cech człowieczeństwa. Rada przypomina, że czyny ludzi podlegają ocenie moralnej, a w kwestii płciowości człowieka wskazaniem dla katolika są jednoznaczne fragmenty Pisma Świętego, m.in. o upadku Sodomy (Rdz 19), o gorszycielach (Mt 18,6), o nieuporządkowanej seksualności (1Kor 6,9) i przede wszystkim o odrzuceniu porządku Bożego (Rz 1, 18-32). Przedstawiona Karta, a w szczególności materiały WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) mające być propozycją programową pomijają całkowicie fakt, że w świetle nauki katolickiej proponowane treści i działania mają charakter moralnie zły i ukształtowane katolickie sumienie odczytuje je jako grzech. W konsekwencji, działania władzy publicznej — zachęcające czy wręcz zmuszające do grzechu — należy traktować jako antykatolickie i bluźniercze. W naszym przekonaniu również antyludzkie.
 
Wymiar społeczny
Mężczyzna i kobieta tworzący rodzinę stanowią najlepszą wspólnotę dla rodzenia i wychowania dzieci w atmosferze miłości. Właśnie z tego powodu społeczeństwa przyznają szczególne prawa małżeństwom. Domaganie się podobnych praw przez inne wspólnoty jest nieporozumieniem, natomiast jeśli jest forsowane przez władzę publiczną, to trzeba je uznać za instrument rewolucji kulturowej, której celem jest dokonanie radykalnego przewrotu w rozumieniu istoty i znaczenia podstawowej komórki życia społecznego, jaką jest rodzina. Warto zaznaczyć, że neomarksistowska ideologia gender, z którą związane są wspomniane działania, dąży do zniszczenia rodziny.
 
Wymiar wychowawczy
W tradycyjnym wychowaniu młodzieży zwraca się uwagę m.in. na skromność i na opanowanie popędów. Te cechy charakteru czynią człowieka wolnym i pozwalają mu lepiej funkcjonować w społeczeństwie, w ramach którego musimy liczyć się z wrażliwością i wolnością innych osób. Procesy wychowawcze zorientowane na przełamywanie wstydu i uleganie popędom, a tak odczytujemy przedstawione rozwiązania, czynią krzywdę jednostkom i wspólnotom Warto przy tym zaznaczyć, że uczucie wstydu nie stanowi wartości bezwzględnej, gdyż w obrębie małżeństwa następuje "absorpcja wstydu przez miłość" (św. Jan Paweł II). Proponowany w tzw. Karcie model edukacji seksualnej krzywdzi dzieci i służyć będzie wprowadzaniu ich w niebezpieczne praktyki życia intymnego nieakceptowane przez rodziców z powodów moralnych i zdrowotnych. Potwierdzeniem takich skutków narzucanych kierunków wychowawczych może być doświadczenie takich krajów, jak np.: Niemcy, Szwajcaria czy Wielka Brytania.
 
Wymiar prawny
Jako katolicy jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami, tak w dziale obowiązków jak i praw. Konstytucja RP wyraźnie artykułuje kwestie mające związek z wprowadzeniem tzw. Karty:
- wskazując na konieczność zachowania przez władze publiczne bezstronności w sprawach przekonań religijnych. światopoglądowych i filozoficznych (art. 25 ust. 2),
- zakazując dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym (art. 32 ust. 2),
- gwarantując obywatelom wolność sumienia oraz dając im swobodę w wyrażaniu sprzeciwu sumienia (art. 53),
- zapewniając rodzicom prawo do wychowania dzieci „zgodnie z własnymi przekonaniami", z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka (art. 48 ust. 1), - gwarantując ochronę praw dziecka i dając każdemu prawo żądania „od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją" (art. 72 ust. 1).
 
Z całą stanowczością upominamy się o poszanowanie wyżej wymienionych zapisów, Rada pragnie zauważyć, że niespodziewany sposób wprowadzenia projektu Karty, odmowa dyskusji, przełamywanie oporów, nieuwzględnianie sprzeciwów przy równoczesnym dążeniu do kontroli kolejnej sfery tycia prywatnego Polaków wyczerpuje definicje władzy totalitarnej.
 
 
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie podczas posiedzenia Rady dnia 27 marca 2019 r

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama