NIEDZIELA legnicka

legnica

Srebrny Jubileusz Legnickiego Domu Ziarna
Po ubiegłorocznych jubileuszach Diecezji legnickiej i Caritas diecezjalnej, przyszedł czas na podobne święto w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Powołane ono zostało do życia, dekretem pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka 25 marca 1993 r. 
 
O seminariach, nawiązując do ich nazwy pochodzącej z jęz. łacińskiego, mówi się jako o „Domach ziarna”, ponieważ w nich rozwijają się i dojrzewają ziarna powołań kapłańskich, zasiane w sercach ręką Boskiego Siewcy. Przywołuje się też inne określenie tego miejsca, wykreowane przez Papieża Jana Pawła II, które poznaliśmy w jego książce „Dar i tajemnica”. W niej, idąc za myślą Soboru Watykańskiego II, pisze, że wielką wartość seminarium oddaje określenie „pupilla oculi” – „źrenica oka”. Źrenica jest bardzo czułym instrumentem reagującym na każdą zmianę natężenia światła: „Człowiek chroni i zabezpiecza źrenicę swego oka, ponieważ pozwala mu ona widzieć otaczającą go rzeczywistość. I tak biskup widzi swój Kościół poprzez seminarium, poprzez powołania kapłańskie” (Jan Paweł II, „Dar i tajemnica”, 10).
 
Czym więc jest Seminarium ?
- Seminarium duchowne to przestrzeń, w której dokonuje się formacja człowieka w świetle słowa Bożego tak, aby ci, którzy noszą w sobie moc Ducha płynącą z sakramentu chrztu, nauczyli się z niej korzystać w przeżywaniu codziennego życia. Seminarium nie jest więc jedynie uczelnią wyższą – jest czymś więcej. Chodzi przede wszystkim o to, by osoby, które przekraczają próg seminarium, niezależnie czy są to osoby duchowne, osoby życia konsekrowanego, alumni, czy też świeccy, pośrodku tego, co wypełnia przestrzeń seminaryjną, doświadczyli prawdy Ewangelii Chrystusa i z tym doświadczeniem wracali z powrotem do świata, aby go ewangelizować – mówi ks. dr Piotr Kot, obecny rektor Seminarium.  
 
Miejsce
Z chwilą powołania do życia nowej diecezji, naturalną koleją losu było zadbanie o jej przyszłość, znajdując miejsce do formacji przyszłych księży. Na siedzibę seminarium legnickiego, udało się pozyskać budynek, który był zbudowany na początku XX wieku. Pierwotnie znajdowało się w nim gimnazjum i liceum miejskie przeznaczone dla zamożnych dziewcząt (Augusta-Viktoria Schule). Po drugiej wojnie światowej, gdy w Legnicy osadzono Północną Grupę Wojsk Armii Czerwonej, budynek ten przeszedł w ich posiadanie i zamieniony został w Dom Oficera. Gdy zapadły decyzje o wycofaniu wojsk radzieckich, na początku listopada 1991 roku, Dom Oficera został częściowo zniszczony przez pożar. Jego stan techniczny sprawił, że w sytuacji transformacji gospodarczych nikt nie był zainteresowany jego nabyciem. W takiej sytuacji, ówczesny wojewoda legnicki, przekazał budynek w takim stanie w jakim był, nowo powstałej diecezji legnickiej.
Podjęto remont i adaptację pomieszczeń dla przyszłych potrzeb diecezji, gdyż oprócz części seminaryjnej, stał się też siedzibą kurii diecezjalnej. Nadzór nad pracami remontowymi sprawował ks. infułat Władysław Bochnak – pierwszy proboszcz katedry legnickiej.
Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego, odbyła się 17 listopada 1993 roku. W uroczystości połączonej z poświęceniem budynku, wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk.
 
Rektorzy
Pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej został mianowany ks. dr Stefan Regmunt. Po jego nominacji na biskupa pomocniczego w latach 1995-2013 funkcję tę pełnił ks. dr Leopold Rzodkiewicz, a od 20 czerwca 2013 r. rektorem WSD jest ks. dr Piotr Kot.
 
Miejsce modlitwy i nauki
Centralnym miejscem budynku stała kaplica seminaryjna. Sala ta w czasach pruskich służyła jako aula szkolna, a w czasach stacjonowania wojsk radzieckich jako sala kinowa. Jej poświęcenia dokonał JE. Ks. Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, w dniu patronalnego święta WSD, tj. 19 marca 1996 roku. Kaplica ta upamiętnia jubileusz 50-lecia kapłaństwa Jana Pawła II
Dwa lata później, 2 czerwca 1998 roku, w pierwszą rocznicę pobytu Jana Pawła II w Legnicy, została poświęcona przez ówczesnego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, biblioteka, która przez pewien czas służyła również studentom innych uczelni wyższych w Legnicy.
 
Pierwsza uczelnia wyższa
W dniu 10 marca 1994 roku dokumentem Kongregacji Wychowania Katolickiego Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej zostało afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Tym samym stało się ono pierwszą uczelnią wyższą w Legnicy, po transformacji ustrojowej Polski. Od tamtego czasu do 2017 roku w murach WSD Diecezji Legnickiej zdobyło wykształcenie wyższe prawie tysiąc absolwentów, w tym 267 kapłanów posługujących obecnie na terenie diecezji legnickiej, świdnickiej oraz w wielu zakątkach świata.
Wyższe Seminarium Duchowne sprawowało również opiekę naukową nad Diecezjalnymi Kolegiami Teologicznymi w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz nad Katolickim Uniwersytetem Ludowym w Chojnowie i jego filiami w Strzegomiu i Gryfowie Śląskim – Biedrzychowicach oraz nad Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Legnicy. Obecnie przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej funkcjonują dwa ośrodki Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w Legnicy i Jeleniej Górze.
 
Towarzystwo Przyjaciół WSD
Wraz z ustanowieniem Seminarium, bp Tadeusz Rybak w tym samym dniu, powołał też do życia Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Zadaniem tego Towarzystwa jest wspieranie działalności seminarium swoją modlitwą i ofiarą. W pierwszych latach należało do niego ok. 2500 osób. Obecnie ponad 800, zrzeszonych w prawie 70 kołach parafialnych. Każdego roku odbywają się dwa spotkania członków Towarzystwa Przyjaciół WSD, w których aktywnie uczestniczy ok. 250-350 osób. Forum kontaktu z Towarzystwem Przyjaciół jest „Echo Seminarium” – czasopismo redagowane przez alumnów.
 
Cel – „misja JEZUS”
- Seminarium duchowne to przestrzeń, gdzie dojrzewają powołani do kapłaństwa, osoby, które usłyszały wewnętrzne zaproszenie do włączenia się w „misję JEZUS” – mówi o zadaniach seminarium ks. Rektor Piotr Kot - Polega ona na przeżywaniu w swoim codziennym życiu, pośrodku świata, Ewangelii Chrystusa i wprowadzanie w to doświadczenie innych ludzi. Konkretnie oznacza to wejście na drogę umierania dla siebie, by w drugim człowieku, któremu powołany towarzyszy w drodze, mogło się rodzić nowe życie z Ducha Świętego. Kapłan musi być narzędziem, którym Pan posługuje się na różne sposoby, aby w świecie dokonywało się jednanie człowieka z Bogiem. Z tego powodu nosi on miano „pontifex”, co oznacza „budujący mosty”.
 
Uroczystości związane z Jubileuszem, zaplanowano na sobotę, 17 marca br., z udziałem m.in. Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego. 
 

oprac. © ks. Piotr Nowosielski

Artykuł w Niedzieli legnickiej w nr 11/2018

Niedziela

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 
 

Wyszukiwarka

Linki

 • image
 • image
 • image
 • image

 

Pielgrzymki w diecezji legnickiej


Polecamy

 

Reklama